موجودات دریایی

ادامه مطلب
مارماهی زرد: Gymnothorax flavimarginatus ادامه مطلب
خارپشت‌ماهی خال‌زرد: Cyclichthys spilostylus ادامه مطلب
کوسه زره‌پوش یا پوربیگل: Lamna nasus ادامه مطلب
طوطی‌ماهی سنگین‌منقار: Chlorurus gibbus ادامه مطلب
ماهی خمسی لاغر: Spratelloides gracilis ادامه مطلب
پروانه‌ماهی نقاب‌دار: Heniochus monoceros ادامه مطلب
وقتی یه ماهی بزرگ یه مارماهی رو شکار میکنه و اونو میبلعه ادامه مطلب
بادکنک‌ماهی خاکستری: Arothron immaculatus ادامه مطلب
فیلم کوتاه از شنای نهنگ گوش پشت ادامه مطلب