علی بابا

تخفیف فرادرس

آموزشی

همه چیز درباره ادوب کانکت ادامه مطلب 28 0 0
ادامه مطلب 23 1 0
ادامه مطلب 37 1 0
ادامه مطلب 21 1 0
ادامه مطلب 24 1 0
ادامه مطلب 34 1 0
ادامه مطلب 28 1 0
ادامه مطلب 32 1 0
ادامه مطلب 31 1 0
ادامه مطلب 34 1 0
ادامه مطلب 23 1 0
از سری فیلم های آموزشی رایگان و بسیار زیبای جناب علیرضا اسکندری ادامه مطلب 23 1 0


1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1