تعبیر خواب زنگله
تعبير خواب زنگله به روايت محمدبن سیرین
دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است. اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد، دلیل که با آن کس گفتگوی کند. 
تعبير خواب زنگله به روايت جابرمغربی
اگر بیند زنگله زرین داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که وی را با شخصی خصومت افتد و زنگله سیمین همین تاویل دارد. اگر زنگله مسین یا برنجین داشت، دلیل که وی را با مرد جاهل خصومت افتد.
نویسنده : علیرضا