این سنگ نوشته مربوط به سده چهارم هجری است
سنگ نوشته ای که با خط کوفی در طاقبستان کرمانشاه کشف شده مربوط به سده چهارم هجری است.
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/02/18 16:18:12

پست های مشابه
ادامه مطلب 146
ادامه مطلب 229
ادامه مطلب 700
ادامه مطلب 168
ادامه مطلب 177
ادامه مطلب 148
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 154
ادامه مطلب 156
ادامه مطلب 127
ادامه مطلب 139