طرح تقسیط جرایم حذف شد

 به گفته رئیس پلیس راهور، طرح تقسیط جرایم از اردیبهشت امسال حذف شد. سردار سید کمال هادیانفر در نشست خبری دیروز گفت: سال گذشته طرحی برای قسط بندی جرایم اجرا و 62هزار خودرو رفع توقیف شد. وی افزود: در این طرح مقرر شد ظرف یک سال رانندگان جرایم خود را بدون پیش پرداخت به صورت قسطی پرداخت کنند. سردار کمالی اظهار کرد: اما تنها 23 درصد رانندگان به مصوبات، متعهد ماندند و جرایم خود را پرداخت کردند.
رئیس پلیس راهور گفت: با توجه به این که بیشتر رانندگان به تعهد خود عمل نکردند، این طرح از اردیبهشت امسال لغو شد. وی ادامه داد: مقرر شد با این رانندگانی که به تعهد خود وفا نکردند، برخورد شود به طوری که افرادی که یک سال جرایم خود را پرداخت نکردند،  خودروی شان توقیف خواهد شد.