ترفندهای ساده و هوشمندانه برای زندگی ؛ترفند کاربردی
برخی ترفندهای کاربردی و خلاقانه برای بعضی از مشکلات زندگی ؛ساختن کار دستی های کاربردی مورد استفاده در زندگی
نویسنده : مهدی اقبالی