‌■روش هایی برای جلوگیری از #فشار_خون

□خوردن پرتقال
□کنترل استرس
□استفاده ازسیر
□استفاده نکردن الکل
□استفاده ازغذاهای حاوی پتاسیم  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی