جوانان گلستانی به فناوری ساخت سامانه تعلیق بادی هوشمند خودرو که تاکنون در اختیار ۵کشور جهان بود، دست یافتند.
نویسنده : کلاکت