یک پلنگ با هدف شکار آهوی بالغ، یک بچه آهو را گروگان گرفت.
یک پلنگ زیرک در شمال شرقی آفریقای جنوبی برای شکار کردن یک آهوی بالغ، بچه آن را گروگان گرفت تا پس از نزدیک شدن آهو برای نجات فرزندش آن را به آسانی شکار کند. این پلنگ پس از نزدیک نیامدن آهوی بالغ از هدفش منصرف شد و بچه آهو را به بالای درختی برد و آن را خورد.

نویسنده : کلاکت