او نه یک چنگال است و نه یک قاشق. شنگال نمی داند کیست. از او هیچ وقت سر سفره استفاده نمی شود. نه چنگال ها او را می پذیرند و نه قاشق ها. تا این که روزی بچه ای کوچک در خانه پیدا می شود که نمی تواند از قاشق و یا چنگال استفاده کند. این بچه به چیزی شبیه او نیاز دارد و این همان چیزی است که شنگال برای آن ساخته شده است. داستان شنگال به تفاوت های فردی و نقاط ضعف و قوت هر کسی می پردازد. در خلال داستان کودک پی می برد که شنگال بی مصرف نیست، بلکه بسیار مفید است و برای هدفی خاص طراحی شده است.
نویسنده : کلاکت