دانستنی های بسیار جالب و خواندنی (اطلاعات عمومی) 1-کدام رئیس جمهوری آمریکا، اعلامیه ی آزادی سیاهان تمامی ایاالت آمریکا را اعالم کرد؟ آبراهام
لینکلن
۲ -کدام دانشمند عامل بیماری سیاه زخم را کشف کرد؟ رابرت کخ
۳ -کلمه سیبری در زبان تاتاری به چه معناست؟ سرزمین خفته
۴ -مگس تسه تسه عامل کدام بیماری مرگبار است؟ خواب آفریقایی ۵« -گدروسیا« نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است؟ سیستان و بلوچستان
۶ -نام بخش ایرانی بلوچستان چیست؟ مکران
۷ -دومین عنصر فراوان پس از اکسیژن در روی زمین چیست؟ سیلسیم
۸ -چه کسی به عنوان اولین شاهنامهنگار شناخته میشود؟ مسعودی مروزی
۹ -شهر شیراز در زمان حمله کدام قوم آسیب فراوان دید؟ افغانها
۱۱ -چه کسی پایه گذار سنت قصه گویی برای کودکان در رادیوهای ایران است؟ فضل الله صبحی مهتدی
۱۱ -صرع جزء بیماری کدام سیستم بدن محسوب میشود؟ سیستم عصبی
۱۲ -اولین حکومت ملی و مذهبی مستقل ایران بعد از اسلام، کدام سلسله است؟ صفویه
۱۳ -نام کدامیک از دانشمندان ایرانی بر ۹ نقطه کره ی ماه نامگذاری شده است؟ عبدالرحمن صوفی
۱۴ -چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا را اختراع کرد؟ توماس ادیسون
۱۵ -کتاب المناظر که در مورد نورشناسی و کیفیت بینایی است از کدام دانشمند مسلمان است؟ ابن
هیثم ۱۶ -اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه کسی است؟ ابن هیثم
۱۷ -بزرگترین کشور در باختر آسیا کدام کشور است؟ عربستان سعودی
۱۸ -نشان عقاب سیاه یا عقاب فدرال بر روی سپر زرد، نشان ملی کدام کشور است؟ آلمان
۱۹ -مهمترین محصول کشور غنا چیست؟ کاکائو
۲۱ -بنیانگذار فلسفه اسلامی که به وی لقب علم ثانی داده اند، چه کسی بود؟ فارابی
۲۱ -بلندترین قله که در رشته کوههای آلپ قرار دارد، چه نام دارد؟ مونبالن
۲۲ -در زمان پادشاهی کدام پادشاه اشکانی در ایران، حضرت عیسی(ع) به دنیا آمد؟ فرهاد پنجم
(اشک پانزدهم)
نویسنده : mohammadho3in