دانستنی های بسیار جالب و خواندنی (اطلاعات عمومی)

۲۳ -عامل ابتلا به فلج اطفال چیست؟ ویروس پولیومیلیت
۲۴ -برنز آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و قلع
۲۵ -برنج آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و روی
۲۶ -سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ لیتیم
۲۷ -مخترع اتومبیل چه کسی است؟ هنری فورد
۲۸ -طولانیترین دورهی سلطنت عصر قاجاریه مربوط به چه کسی است؟ ناصرالدین شاه
۲۹ -مهمترین تحول تاریخ ایران در عصر قاجاریه چه بود؟ انقلاب مشروطه
۳۱ -اولین ماهواره توسط کدام کشور به مدار زمین پرتاب شد؟ اتحاد جماهیر شوروی ۳۱ -از ترکیبات کدام عنصر رنگ آبی در صنایع ساخت ظروف شیشهای به عنوان لعاب رنگرزی
استفاده میشود؟ کبالت   ۳۲ -اولین کشوری که انقلاب کمونیستی در آن به وقع پیوست کدام کشور بود؟ روسیه
۳۳ -جزایر هاوایی در کدام اقیانوس قرار دارند؟ آرام
۳۴ -کدام گاز به گاز خنده معروف است؟ منو اکسید دی نیتروژن
۳۵ -کدام جزیره در جهان به جزیره ی ادویه معروف است؟ گرانادا
۳۶ -استرآباد نام قدیم کدام شهر است؟ گرگان
۳۷ -کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب میشود؟ گرینلند
۳۸ -زادگاه گل سوسن زرد کدام کشور است؟ سیبری
۳۹ -کدام اختراع از بزرگترین رویدادها در تاریخ ارتباطات است؟ ماشین چاپ
۴۱ -کتاب »انحطاط و سقوط امپراطوری روم« اثر کیست؟ ادوارد گیبون
۴۱ -پدر شیمی نوین چه کسی است؟ آنتوان الوازیه
۴۲ -دانشمند مشهور فرانسوی که در زمان انقلاب فرانسه، سرش را با گیوتین قطع کردند؟ آنتوان
الوازیه
۴۳ -در آلیاژهای مورد استفاده از لحیم کاری عمدتاً از چه فلزی استفاده میشود؟ سرب
۴۴ -لحیم نقره عمدتاً در چه موردی کاربرد دارد؟ جواهرسازی
۴۵ -سرطان اندامهای خون ساز بدن چه نامیده میشود؟ لوسمی
۴۶ -در بیماری لوسمی چه اتفاقی برای بدن بیمار می افتد؟ افزایش تعداد گلبولهای سفید
۴۷ -طرابلس پایتخت کدام کشور است؟ لیبی
۴۸ -مخترع دینامیت چه کسی است؟ آلفرد نوبل
۴۹ -تفکرات سیاسی و اقتصادی کدام اندیشمند، مبنای شکلگیری کمونیسم گردید؟ کارل مارکس
نویسنده : mohammadho3in