📚 باب دوم : در اخلاق درویشان   🌺 حکایت ۴۹   💫 از حكيمى پرسيدند: سخاوت بهتر از شجاعت است يا شجاعت بهتر از سخاوت. حكيم در پاسخ گفت : آن کس که سخاوتمند است هیچ نیازی به شجاعت او نیست.   🔸نماند حاتم طایى وليک تا به ابد 🔹بماند نام بلندش به نيكويى مشهور 🔸زكات مال به در كن كه فضله رز را (۱) 🔹چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور 🔸نبشته است بر گور بهرام گور(۲) 🔹كه دست كرم به ز بازوى زور   1_ فضله رز: زیادی شاخه های درخت مو 2_ نبشته: نوشته           
نویسنده : سید محمد علی فتوحی