📚 باب سوم : در فضیلت قناعت   🌺 حکایت ۱   💫 سائلى از اهالى مغرب (قسمتهاى آفرقاى شمالى) در شهر حلب (واقع در سوريه) نزدیک بازرگانان عرب آمد و گفت: اگر شما انصاف مى داشتيد و ما قناعت، رسم سؤال و گدايى از جهان برداشته مى شد.   🔸اى قناعت ! توانگرم گردان 🔹كه وراى تو هيچ نعمت نيست 🔸کنج صبر اختيارِ لقمان است 🔹هر كه را صبر نيست حكمت نيست      
نویسنده : سید محمد علی فتوحی