🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂 چو مستور باشد زن خوبروی به دیدار او در بهشت است شوی

کسی بر گرفت از جهان کام دل که یک‌ دل بود با وی آرام دل
نویسنده : سید محمد علی فتوحی