شبکه خبر در زیرنویس خود، با عدم رعایت امانتداری در نقل خبر صحبت‌های همایون شجریان را تغییر داد. برترین‌ها: به نقل از کانال تلگرامی چند ثانیه؛ همایون شجریان در شب فوت استاد، در جلوی بیمارستان جم خطاب به مردم گفت: "کرونامسئله جدی است، به علت کرونا نمی توانم از کسی بخواهم که در مراسم تدفین بیاید یا نیاید" اما شبکه خبر در زیرنویس خود، با عدم رعایت امانتداری در نقل خبر آن صحبت‌ها رو به این صورت انتشار داد: کرونا مسئله جدی است، به علت کرونا نمی توانم از کسی بخواهم که در مراسم تدفین بیاید. تحریف صحبت‌های همایون شجریان در شبکه خبر
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب