🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂 دمى چند گفتم بر آرم به كام
دريغا كه بگرفت راه نفس دريغا كه بر خوان الوان عمر
دمى خورده بوديم و گفتند بس  
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب