بشار رسن بعد از جدایش از پرسپولیس درحال مذاکره با تیم های قطری بشار رسن شاید روزی دوباره به پرسپولیس برگردم
بشار رسن رسما از پرسپولیس جدا شد
2 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 3
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 1
ادامه مطلب 2
ادامه مطلب 1


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب