∗⛔ حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده‌اید(۱)∗ ∗حمیدرضا ابراهیمی∗ ∗یکی از مهمترین زوایای FATF(بنا به توصیه شماره ۲۹) که کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسأله FIU یا «واحد اطلاعات مالی»است.∗ ∗وظیفه «واحد اطلاعات مالی» در کشورها این است که اطلاعات و تراکنش مالی را از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی تجمیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این بررسی ها به سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا موارد مشکوک رسیدگی شود.∗ ∗در ایران این واحد از سال ۸۸ در وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد.∗ ∗اما چالش اساسی از اینجا آغاز می شود که در صورت پذیرش ضوابط FATF ، «واحد اطلاعات مالی» در ایران موظف می شود بنا به درخواست طرف های خارجی عضو، کلیه تراکنش مالی افراد مورد تقاضا را کشور درخواست کننده قرار دهد.∗ ∗به این ترتیب دشمنان ایران به راحتی می توانند ازطریق ردپای تراکنش، افرادی که نقش اساسی در دور زدن تحریم ها دارند شناسایی و بصورت فلج کننده تحریم کنند.∗ ∗بررسی فنی موضوع FIU در رسانه ها واقعا ضروری است.∗ ∗ادامه دارد...∗
1 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/10/06 06:56:38

پست های مشابه
ادامه مطلب 10
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 6
ادامه مطلب 11
ادامه مطلب 4
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 8
ادامه مطلب 7
ادامه مطلب 9
ادامه مطلب 6