در بخش آمار‌های فرودگاهی از پرواز‌های عبوری، آذرماه امسال ۱۲ هزار و ۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شده است که نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته‌ایم.
براساس جداول و نمونه‌های آماری پرواز‌ها در فرودگاه‌های کشور در آذرماه ۹۹ نشست و برخاست هواپیما‌ها ۲۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است.   کاهش ۲۶ درصدی پرواز هواپیما در آذر امسال در ماه مورد مطالعه، اعزام و پذیرش مسافر نسبت به آذر ۹۸ میزان ۵۵ درصد کاهش داشته است.   کاهش ۲۶ درصدی پرواز هواپیما در آذر امسال در آذرماه امسال ارسال و پذیرش بار و پست ۴۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ همچنین پرواز‌های عبوری نسبت به آذر ۹۸ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده است.   کاهش ۲۶ درصدی پرواز هواپیما در آذر امسال  نشست و برخاست ۲۰۳ هزار و ۶۵ فروند هواپیما در ۹ ماه از سال  جمعاً در ۵۶ فرودگاه کشور در ۹ ماهه امسال میزان نشست و برخاست هواپیما ۲۰۳ هزار و ۶۵ فروند، اعزام و پذیرش مسافر ۱۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۲۱۰ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۷۶۱ کیلوگرم ثبت شد که نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ با کاهش ۲۹ درصدی در نشست و برخاست، کاهش ۴۵ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و کاهش ۴۶ درصدی در ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بوده‌ایم.   ۱۲هزار و ۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور در آذرماه در بخش پرواز‌های عبوری، آذرماه امسال ۱۲ هزار و ۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شده است که نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته‌ایم؛ در آبان ۹۹ میزان پرواز‌های عبوری از فضای کشور ۱۲ هزار و ۶۸ پرواز عبوری بوده است.   در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته باید گفت با کاهش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری مواجه بودیم، در آذر ۹۸ تعداد ۲۵ هزار و ۱۵۵ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد.   جمعاً در سه فصل سال (بهار تا پایان پاییز) ۷۶ هزار و ۵۰۹ پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم. کاهش ۴۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۴۹ فرودگاه کشور در ۹ ماهه سال ۹۹ جمعاً در ۴۹ فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیما ۱۸۰ هزار و ۴۶۷ فروند، اعزام و پذیرش مسافر ۱۶ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۰۶ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲۹ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۷۴۹ کیلوگرم بوده است که در بخش نشست و برخاست هواپیما در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۸ با کاهش ۳۰ درصدی در بخش اعزام و پذیرش مسافر با کاهش ۴۷ درصدی و در بخش ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش ۴۹ درصدی در این ۴۹ فرودگاه کشور مواجه بودیم.    کاهش ۱۹ درصدی نشست و برخاست در ۷ فرودگاه اختصاصی همچنین در ۷ فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، قشم، چابهار، ماهشهر، ماکو و پیام نشست و برخاست هواپیما ۲۲ هزار و ۵۹۸ فروند در ۹ ماهه سال ۹۹ ثبت شد.   همچنین در این مدت اعزام و پذیرش مسافر ۲ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۰۴ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۲ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۱۲ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هواپیما با کاهش ۱۹ درصدی، در اعزام و پذیرش مسافر با کاهش ۳۳ درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش ۲۹ درصدی مواجه بوده‌ایم.  
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1399/11/23 13:12:40

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234