ضرب الامثل از ماست که برماست در بازار توزیع روغن مصداق پیدا می کند...در بازاری که نتنها کمبود روغن نیست بلکه با بازی واسطه ها دچار کمبود شده است...
ضرب الامثل از ماست که برماست در بازار توزیع روغن مصداق پیدا می کند...در بازاری که نتنها کمبود روغن نیست بلکه با بازی واسطه ها دچار کمبود شده است...
https://files/fa/news/1400/1/6/6224649_478.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/01/06 21:10:55

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 269
ادامه مطلب 1260
ادامه مطلب 255
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 225
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 242
ادامه مطلب 246
ادامه مطلب 248
ادامه مطلب 254
ادامه مطلب 266