هر چقدر به روز انتخابات نزدیکتر می‌شویم، ستاد‌ها فعالتر و تبلیغات نامزد‌ها هم داغ‌تر می‌شود، هر کدام از نامزد‌ها تلاش دارند با اطلاع رسانی در مورد جزئیات برنامه هایشان، نظر اقشار مختلف را جلب کنند.
 انتخاب درست نیاز به اطلاعات درست و کافی دارد، هر قدر نامزد‌ها در مورد برنامه‌ها و اولویت هایشان بیشتر توضیح دهند، مردم میتوانند بهتر انتخاب کنند.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/11/6521201_377.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/12 07:06:46

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236