رفت و آمد نامزد‌های ریاست جمهوری به رسانه ملی و گفتگوی زنده و ضبط برنامه‌های مختلف تبلیغاتی، همچنان فرصتی است تا با بررسی نظرات آن ها، بتوانیم نامزد‌ها را بهتر بشناسیم و بهتر تصمیم بگیریم.
​رفت و آمد نامزد‌های ریاست جمهوری به رسانه ملی و گفتگوی زنده و ضبط برنامه‌های مختلف تبلیغاتی، همچنان فرصتی است تا با بررسی نظرات آن ها، ​ بتوانیم نامزد‌ها را بهتر بشناسیم و بهتر تصمیم بگیریم.
امروز ۱۳ خرداد ماه ببینیم صحبت‌ها بیشتر در چه مواردی بوده است. به نظر می‌رسد بیشتر از هر چیز سوال رسانه‌ها و اولویت نامزد‌ها درباره موضوعات خرد و کلان اقتصادی است.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/13/6532314_260.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/14 00:02:30

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236