صحبت‌ کاندیداها، تنور انتخابات را مانند گرمای هوای این روز‌ها، داغ‌تر می‌کند.
حتما صحبت کاندیدا‌ها را شنیده‌اید. صحبت‌هایی که به‌تدریج، تنور انتخابات را مانند گرمای هوای این روز‌ها، داغ‌تر می‌کنند.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/13/6532361_531.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/14 00:04:22

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234