عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره تناسب آموزش با نیازهای واقعی اقتصاد و اشتغال می گوید:
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/18/6549782_836.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/19 06:18:49

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236