سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/18/6549768_228.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/19 06:21:25

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234