آیا دریافت چک و سفته از کارگر، به‌عنوان ضمانت قانونی محسوب می‌شود؟
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، درباره دریافت چک و سفته از کارگر به‌عنوان ضمانت از سوی کارفرما، اظهار داشت: دریافت این ضمانت‌نامه در قانون کار، خلاف است و الزامی وجود ندارد که چک یا سفته از کارگر در زمان آغاز کار گرفته شود.   دریافت چک و سفته از کارگر ضمانت قانونی دارد؟   او افزود: با توجه به همخوانی نداشتن میان عرضه و تقاضا، افزایش بیکاری در جامعه و نبودن نظارت در این موضوع، برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از کارگر یا کارمند، خلاف قانون عمل کرده و در زمان عقد قرارداد، قوانینی به آن اضافه می‌کنند و این زمانی به‌وجود می‌آید که صد‌ها فرد، متقاضی یک شغل هستند.   چمنی، ادامه داد: کارگر، ملزم به امضای قرارداد خلاف قانون کار نیست و این موضوع مهم است که زمان عقد قرارداد، از ضمانت دادن مانند چک یا سفته خودداری شود، زیرا این ضمانت‌نامه‌ها به ضرر کارگر است.   رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، گفت: در ماده ۱۰ قانون کار مشخص شده است که کارگر در قبال انجام کار، حق و سهمی را دریافت می‌کند و در چند بند از آن یاد شده است که عقد قرارداد به چه صورتی باید انجام شود و در آن هیچ صحبتی از دریافت چک یا سفته، نشده است.   او اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی، چک یا سفته از کارگر از سوی کارفرما دریافت می‌شود. این موضوع مهم است که زمان عقد قرارداد، روی آن قید شود: این ضمانت‌نامه کاری بوده و تنها به این دلیل است که زودتر از موعد قرارداد، ترک محل کار نکنم.  
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/19 22:46:28

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 245
ادامه مطلب 310
ادامه مطلب 987
ادامه مطلب 238
ادامه مطلب 262
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 203
ادامه مطلب 236