آینده‌ای که با تصمیم درست ساخته می‌شود، نتایج شگرفی را در زندگی ما ایجاد می‌کند.
 صداقت، به‌عنوان يک صنعتگر و توليدکننده می‌گوید انتخابی که با آگاهی کامل انجام داده، موجب پيشرفت کار و پيشه او شده است. در آستانه برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری، اقشار مردم و به‌ویژه توليدکنندگان، معتقدند با بررسی دقيق توان و برنامه‌های هر يک از کاندیداها، می‌توان انتخاب درست را انجام داد.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/20/6559695_708.mp4
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/03/21 20:26:38

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 244
ادامه مطلب 308
ادامه مطلب 984
ادامه مطلب 237
ادامه مطلب 261
ادامه مطلب 209
ادامه مطلب 216
ادامه مطلب 215
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 222
ادامه مطلب 200
ادامه مطلب 234