بازی زولاI used delicious potato instead of flour for Potato cheese donuts. The outside is crispy but inside is very soft. Onion is added to make it even more delicious.
Ingredients :
1. 2.5~3 Potatoes
2. 2 Eggs
3. Onion
4. Mozzarella Cheese
5. Potato Starch
6. Flour
7. Bread crumbs
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/05/15 00:57:38

Captcha

ادامه مطلب 48
ادامه مطلب 58
ادامه مطلب 37
ادامه مطلب 35
ادامه مطلب 62
ادامه مطلب 43
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 39

پست های مشابه
ادامه مطلب 22
ادامه مطلب 21
ادامه مطلب 17
ادامه مطلب 14
ادامه مطلب 17
ادامه مطلب 31
ادامه مطلب 121
ادامه مطلب 28
ادامه مطلب 22
ادامه مطلب 31
ادامه مطلب 33
ادامه مطلب 19