بازی زولا


با نوشتن کلمه فیزیک در جستجوی این سایت به ویدیوهای دیگر این مبحث دسترسی پیدا می کنید.
در این ویدیو تعریف مفاهیم فصل 4 و نکات درسی آن توضیح داده شده اند. صدای ویدیو موسیقی بی کلام است.در صورت لزوم می توان صدای آن را قطع کرد. ویدیوهای بعدی شامل پاسخ سوال های فصل و فصل های دیگر خواهند بود.
0 0
نویسنده : آرمان فرحانی اصل
تاریخ ارسال : 1400/05/25 23:03:50

Captcha

ادامه مطلب 26
ادامه مطلب 19
ادامه مطلب 49
ادامه مطلب 38
ادامه مطلب 26
ادامه مطلب 25
(Freelancer) یا آزادکار و دورکار یعنی شرایطی که یک فرد می‌تواند به صورت آزاد و دورکار پروژه ... ادامه مطلب 106
ادامه مطلب 29

پست های مشابه
ادامه مطلب 27
ادامه مطلب 44
ادامه مطلب 21
ادامه مطلب 19
ادامه مطلب 22
ادامه مطلب 39
ادامه مطلب 15
ادامه مطلب 173
ادامه مطلب 37
ادامه مطلب 107
ادامه مطلب 27
ادامه مطلب 133