بازی زولا


آخرین روز حضور آمریکایی ها در کابل افغانستان

مردم کابل تمام ویرانی، بدبختی و جنگ 20 ساله در افغانستان را نتیجه حضور نیروهای آمریکایی می‌دانند و معتقدند که اگر آمریکا زودتر خارج می‌شد، افغان‌ها بین خودشان به تفاهم و نتیجه‌ای می‌رسیدند و جنگ و خونریزی در افغانستان نیز زودتر پایانی می‌یافت. مردم می‌گویند که آغازگر جنگ در افغانستان آمریکایی‌ها بودند. گروه‌های تروریستی را هم آمریکا ایجاد کرد و به آنها سلاح و آموزش داد و به این وسیله نیز افغان‌ها را به جان هم انداخت. آمریکا به خاطر منافع افغانستان نیامده بود و اکنون پس از سال‌ها افغانستان را ترک کرد و رفت.
0 0
نویسنده : امیرحسین باروت کوب
تاریخ ارسال : 1400/06/09 23:14:01

Captcha

ادامه مطلب 123 0 0

ادامه مطلب 115 0 0

ادامه مطلب 94 0 0

ادامه مطلب 127 0 0

ادامه مطلب 147 0 0

ادامه مطلب 91 0 0

ادامه مطلب 133 0 0

ادامه مطلب 131 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 95 0 0

ادامه مطلب 113 0 0

ادامه مطلب 111 0 0

ادامه مطلب 105 0 0

ادامه مطلب 81 0 0

ادامه مطلب 185 0 0

ادامه مطلب 78 0 0

ادامه مطلب 128 0 0

ادامه مطلب 105 0 0

ادامه مطلب 139 0 0

ادامه مطلب 96 0 0

ادامه مطلب 88 0 0