بازی زولا


مطالب زیادی در فضای مجازی درباره واکسن ایرانی کوو برکت مطرح شده است که صحت ندارد.   شایعاتی چون پیش فروش کردن واکسن ایرانی کووبرکت و پیدا شدن ویروس زنده در آن در فضای مجازی مطرح شده است که صحت ندارد.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/07/01 10:56:54

Captcha

ادامه مطلب 111 0 0

ادامه مطلب 110 0 0

ادامه مطلب 112 0 0

ادامه مطلب 94 0 0

ادامه مطلب 19 0 0

ادامه مطلب 94 0 0

ادامه مطلب 116 0 0

ادامه مطلب 146 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 93 0 0

ادامه مطلب 127 0 0

ادامه مطلب 91 0 0

ادامه مطلب 107 0 0

ادامه مطلب 100 0 0

ادامه مطلب 57 0 0

ادامه مطلب 120 0 0

ادامه مطلب 72 0 0

ادامه مطلب 105 0 0

ادامه مطلب 101 0 0

ادامه مطلب 95 0 0

ادامه مطلب 88 0 0